Kalendārs maģistra darbu sagatavošanai 2021./2022.studiju gadā

Rudens semestris

Maģistra darba tēmu iesniegšana 19.10.2022. līdz plkst. 17.00. Iesniedzot tēmu, jāpievieno plānotā darba apraksts 1 lpp. apjomā

Maģistra darba tēmu un vadītāju apstiprināšana līdz 02.11.2022.

Pavasara semestris

Maģistra darba rakstīšanas plāna iesniegšana lietvedei 15.02.2023

Maģistra darbu melnrakstu iesniegšana (2 eks.: vadītājam un recenzentam) lietvedei 29.03.2023. līdz plkst. 17.00

Maģistra darbu priekšaizstāvēšana 13.04.2023

Maģistra darbu iesniegšana (2 eks.: vadītājam un recenzentam) lietvedei 07.06.2023. līdz plkst. 17.00.

Maģistra darbu aizstāvēšana 14.06.2023.