Antropoloģija pēta cilvēkus un to attiecības visā pasaulē. Ko nozīmē būt cilvēkam? Kas cilvēkus saista kopā ģimenēs, kopienās, sabiedrībās un kultūrā? Kā cilvēki organizē un vada dzīvi? Katrā kultūrā šie jautājumi šķiet paši par sevi saprotami un redzami kļūst situācijās, kad satiekas atšķirīgu kultūru pārstāvji. Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP sniedz pamata zināšanas antropoloģijas nozarē, un ar praktisko darbu palīdzību studenti var izvēlēties pētīt tos sabiedrības un kultūras aspektus, kuri studentus īpaši interesē. Studenti par izpētes tēmām izvēlējušies dažādas tēmas – sākot no resursu vākšanas padziļinātas izpētes vienā ģimenē līdz organizāciju dzīvei, baznīcai un laulību kursiem, un smagu slimību pieredzei. Visas tēmas vieno dziļa izpēte, kas balstās cilvēku ikdienas dzīves rutīnā, vērojumos un cilvēku stāstos par savu dzīvi. Antropoloģijas studenti daudz lasa, analizē, diskutē un pēta, iegūstot aptverošu un salīdzinošu skatījumu uz sociālo dzīvi. Īpaša uzmanība tiek veltīta kvalitatīvo datu iegūšanas, apstrādes un analīzes metodēm. 

Programmas struktūru veido trīs komponentes. Visas programmas garumā tiek apgūti teorijas kursi, izsekojot teorētiskās domas attīstībai un stiprinot akadēmiskās lasīšanas, domāšanas, argumentācijas un rakstības prasmes augstākā līmenī. Metožu atzaru veido gan metožu kurss, gan studentu interešu un pasniedzēju kompetences virzīts lauka darba kurss, ko atbalsta mazāki pētnieciski projekti tematiskajos kursos, noslēdzoties ar patstāvīgi veiktu maģistra darbu. Tematisko kursu atzars ļauj stiprināt teorētisko un empīrisko zināšanu saikni. Precīzas kursu tēmas ir aplūkojamas studiju plānā.

Darba iespējas

Antropoloģijas programma veido ne tikai akadēmiski izglītotus antropologus, bet noder arī kā tālākais pakāpiens personiskajā un profesionālajā attīstībā, sniedzot analītiskās, darba organizācijas un dzīves prasmes, kuras izmantojamas gan uzņēmējdarbībā, gan darbā valsts pārvaldē un nevalstiskajā sektorā. Studijas sniedz darba tirgū noderīgas prasmes, kas ļauj strādāt pētniecībā gan specializētās izpētes kompānijās, gan analītiskā pozīcijā uzņēmumos vai iestādēs. Tā kā programma sagatavo ne tikai specialitātē, bet attīsta arī vispārējas darba organizācijas, vadīšanas un sistemātiskas domāšanas un rakstīšanas prasmes, tās būs noderīgas visdažādākajās darba vietās.

Studiju piedāvājums

Studijas iespējamas gan pilnā laikā, gan, izveidojot individuālo plānu, arī ilgākā laika posmā, ja tās jāapvieno ar darbu. Pēdējā gadījumā par studijām nav jāpārmaksā - studējot lēni, studijas kopumā neizmaksās vairāk, taču jārēķinās, ka valsts neatbalsta strādājošu studentu "lēnas" studijas.

Pilna laika studiju plāni katram uzņemšanas gadam atrodami šeit, "lēnajām studijām, attiecīgi vismaz 10 kp  semestrī (also in English):

2019

2020

2021

2022

2023