Personāls

Aivita Putniņa

PhD., sociālantropoloģe, Latvijas Universitātes asociētā profesore Humanitāro zinātņu fakultātē, Antropoloģijas studiju nodaļas vadītāja. Aivita ir antropoloģijas bakalaura un maģistra studiju programmu direktore.

Antropoloģijas izglītību ieguvusi Vītauta Dižā Universitātē Kauņā un Kembridžas Universitātē Lielbritānijā. Strādājusi arī daudzos pētnieciskos projektos par ģimeni, dzimti, sabiedrības līdzdalību, pilsētas plānošanu, biotehnoloģijām, seksuālo un reproduktīvo veselību, vardarbības novēršanu, kultūrprocesu. Konsultējusi starptautiskās un valsts institūcijas ārējās komunikācijas, kultūrpolitikas, sabiedrības integrācijas un nacionālās plānošanas jautājumos, kā arī sabiedriskās organizācijas dzimumu līdztiesības un vardarbības novēršanas jautājumos.

Bakalaura studiju programmā Aivita pasniedz ievada kursu sociālajā un kultūras antropoloģijā, bioloģiskajā antropoloģijā, kā arī vada lauka darba kursu un bakalaura darba semināru. Maģistra studiju programmā viņa pasniedz sociālo un kultūras teoriju, kā arī postmoderno teoriju kursu, antropoloģijas metodes un pētījuma ētiku un vada lauka darba kursu. No izvēles kursiem Aivita piedāvā kursu par vīriešiem un sievietēm sabiedrībā, slimību un veselību, biotehnoloģijām un Pjēra Burdjē teoriju.

Pēdējie pētnieciskie projekti ir saistīti ar vardarbības novēršanu (PVO ziņojums par vardarbību pret bērniem, 2018), ar procesu saistītām atkarībām un veselības aprūpes sistēmas kvalitātes izvērtējumu Latvijā un nevardarbību, kas ir pēdējo gadu lielākais antropoloģijas nodaļas projekts.
aivita.putnina@lu.lv

 

Anna Elizabete Griķe

Mg.hum. Izglītību ieguvusi LU, apgūstot filoloģiju, antropoloģiju un folkloristiku, savu pētniecisko interešu centrā skata tradīcijas plašo artikulējumu. Šobrīd izstrādā promocijas darbu “Tautas dievbijība Romas Katoļu draudzēs Latgales pierobežā”. Paralēli strādā LU Latviešu valodas institūta Onomastikas nodaļā, kurā veic pētījumus socioonomastikas nozarē. Pasniedz ar antropoloģiju saistītus studiju kursus LU un LMA, kā arī asistē Ekonomikas antropoloģijas kursam SSE Riga. Darbojas Latvijas Antropologu biedrībā (kopš 2021. g. kā valdes locekle).

Lasītie kursi: Ievads mākslas antropoloģijā, Ievads performances antropoloģijā, Sociālās un kultūras teorijas, Postmodernisms un antropoloģija.

Pētnieciskās intereses: radniecība, rituāli un tradīcijas, onomastika

anna_elizabete.grike@lu.lv

Artūrs Pokšāns

Ieguvis maģistra grādu Latvijas Universitātes Kultūras un sociālās antropoloģijas studiju programmā, kur Erasmus apmaiņas studijās gūta pieredze arī Kopenhāgenas Universitātē. Veiktie pētījumi saistīti ar personu ar invaliditāti nodarbinātību un izglītību un patvēruma meklētāju sociāla atbalsta infrastruktūru, atkarību rehabilitāciju jauniešu vidū, procesu atkarībām. Tāpat Artūrs piedalās dažādos ar ārpusģimenes aprūpi saistītos projektos sadarbībā ar starptautisko SOS bērnu ciematu asociāciju un Stratklaidas Universitāti Skotijā, kur viņš darbojas "Inspiring Children’s Futures" institūta Starptautiskajā konsultatīvajā padomē.

Lasītie kursi: Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums, Klasiskās antropoloģijas teorijas, Reliģijas un rituāla antropoloģija, Pētījuma ētika, Morāles antropoloģija, Praktiskā pētniecība I.

Pētnieciskās intereses: Atkarību jautājumi, postsociālisms, dzimte, vardarbība, valsts.

arturs.poksans@lu.lv

Artūrs Tomsons

Dr. hist. ir arheologs un LU HZF kopš 2013. gada docē kursa „Ievads bioloģiskajā antropoloģijā” arheoloģijas daļu kopā ar dr. Aivitu Putniņu.
Izglītību ieguvis Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātē, profesionālo kvalifikāciju papildinājis arī ārpus Latvijas, tajā skaitā zemūdens arheoloģijā. Kopš 2007. gada strādā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas departamentā.

Kopš 2008. gada piedalījies un vadījis vairāk nekā 40 arheoloģiskajos izrakumos un izpētes darbos Latvijas teritorijā, tajā skaitā vadījis izrakumus starptautisku projektu ietvaros 2012. gadā projekta „Ecology of Crusading” un „Archaeology, Authority & Community: cooperation to protect archaeological heritage"(2013–2014. gadā).
Virknes zinātnisku publikāciju par dzelzs laikmeta un viduslaiku bruņojumu Baltijā kā arī eksperimentālo arheoloģiju autors. Biedrības „Latvijas Arheoklubs” vadītājs un Baltijas eksperimentālās arheoloģijas vasaras skolas organizators.

arturs.tomsons@gmail.com

Garēts Hamiltons

PhD FHEA, maģistra un doktora grādus antropoloģijā, bakalaura un maģistra grādus filoloģijā un pēcdoktorantūras sertifikātu ir ieguvis Daremas (Durham) Universitātē. Garēta doktora disertācija pievērsās patības retorikai postsociālisma Vācijā. Pēcākās publikācijas skar tādas tēmas kā dāvanas, preces, neoliberālisms un publiskā māksla, viņa pētnieciskajām interesēm esot saistītam arī ar Baltijas valstīm. Garēts ir Lielbritānijas Augstākās izglītības akadēmijas/Advance HE loceklis.

Garēts piedalījās Eiropas kultūras galvaspilsētas projektā Force Majeure, pievēršoties kaķiem Rīgā. Šobrīd Garēts ir postsociālisma sadaļas veidotājs Oksfordas tiešsaistes bibliogrāfijā.

Lasītie kursi bakalaura līmenī: Antropoloģijas metodes, Ekonomikas antropoloģija, Politikas antropoloģija, Mūsdienu antropoloģijas teorijas, Radniecības antropoloģija.

Lasītie kursi maģistra līmenī: Pieredze, patība, rīcībspēja, Patēriņa antropoloģija, Postsociālisms un antropoloģija, Eiropas etnogrāfija.

Ilze Mileiko


Dr.philol., nesen pabeigusi doktorantūras studijas un ieguvusi filoloģijas doktora grādu, aizstāvot darbu „Auglība tradicionālajā un mūsdienu kultūrā Latvijā”. Pirms tam viņa ieguvusi maģistra grādu socioloģijā, specializējoties kvalitatīvajās pētījuma metodēs un sociālajā antropoloģijā.

Ilze pasniedz antropoloģijas bakalaura studiju programmā kopš tās dibināšanas. Pašlaik viņa vada kursus „Dzimtes un seksualitātes jautājumi antropoloģijā” un „Ievads mākslas antropoloģijā”. Viņa vada arī bakalaura darbus.

Ilze aktīvi piedalās arī dažādos lietišķajos un akadēmiskajos pētījumos. Pēdējie pētnieciskie projekti ir saistīti ar elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu testēšanu un ieviešanu un vardarbības rehabilitācijas pakalpojumu novērtēšanu. Viņa ir pētījusi arī citus jautājumus - tautas ataudzes un sabiedrības atjaunotnes jautājumus, medicīniskās apaugļošanas un olšūnu donēšanas sociālie jautājumi, laulību šķiršanu un attiecību noturība u.c. jautājumus.

Galvenās pētnieciskās intereses: biotehnoloģijas, seksualitāte, dzimte, ģimenes un demogrāfijas politika, vardarbība, totalitārie režīmi.
ilzemileiko@yahoo.com

Kārlis Lakševics

Maģistra grādu ieguvis Latvijas Universitātes Kultūras un sociālās antropoloģijas studiju programmā, pašlaik doktorants Vāgeningenes Universitātē Nīderlandē. Pētnieciskie projekti aptver mājokļu apdzīvošanu un pieejamību, klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu, kā arī attiecības starp rūpēm, tehnoloģijām un vidi. Neformālās izglītības un kritiskās pedagoģijas pieredzi guvis, vadot seminārus Global Education Network, kā arī strādājot e-mācību dizainā. Ārpus LU Kārlis darbojas vairākās nevalstiskajās organizācijās un sadarbojas ar pētniecības un plānošanas uzņēmumiem.

Lasītie kursi: Vides antropoloģija, Ievads pilsētas etnogrāfijā, Attīstības antropoloģija, Reliģijas un rituāla antropoloģija, Praktiskā pētniecība.

Pētnieciskās intereses: politiskā ekoloģija, socioekoloģiskā nevienlīdzība, tiesības uz pilsētu, datu ekonomika.

karlis.laksevics@lu.lv

Kristians Zalāns

Ieguvis maģistra grādu Latvijas Universitātes Kultūras un sociālās antropoloģijas studiju programmā. Nozīmīgākie lietišķie pētījumi veikti, pētot personu ar invaliditāti un patvēruma meklētāju sociālā atbalsta infrastruktūras, pašvaldības pieejas klientu apkalpošanai, uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus un pētnieku-uzņēmēju sadarbības tīklus viedpilsētas un biomedicīnas jomās.

Iepriekš pasniedzis tādus kursus kā Ievads pilsētas etnogrāfijā, Attīstības antropoloģija, Morāles antropoloģija, Praktiskā pētniecība I, šobrīd nodaļā darbojas kā pētnieka. p.i. projektā ‘’Stiprinot ģimenes, kopienas un attiecības: antropoloģiska pieeja vardarbības izpētē’’

Pētnieciskās intereses: varas attiecības pilsētā, attīstības problemātika, afekta teorija.

kristians.zalans@lu.lv

Līna Orste

Pasniedzēja, humanitāro zinātņu maģistra grāds antropoloģijā

Zinātniskā asistente, kursa pasniedzēja. Kā zinātniskā asistente strādāju kopš 2019. gada, lai arī jau iepriekš asistēju dažādos pētījumos. Esmu strādājusi pētījumos par ilgtspējīgas pārtikas ķēdēm, par cilvēku saskarsmi ar dažādām sociālās un veselības aprūpes iestādēm, kā arī par šo iestāžu darbinieku pieredzi. Īpašu iespaidu uz mani atstāja bakalaura darbā veiktais pētījumos par vides aktīvistu izpratni un praksēm saistībā ar plastmasu savā ikdienas dzīvē. Pēdējā laikā veiktā pētnieciskā darbība aptver dažādus ar COVID19 pandēmiju saistītus aspektus, piemēram, iemeslus nevakcinēties. Citi pētījumi pievēršas e-pārvaldei, kā arī senioru digitālajām prasmēm. Šobrīd strādāju ar lietišķiem pētījumiem, tai skaitā arī mārketinga pētījumiem.

Lasītie studiju kursi:

Reliģijas un rituāla antropoloģija, Praktiskā pētniecība, Vides antropoloģija  

lina.orste@gmail.com 

Māra Neikena

MHum., lektore, Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura studiju programmā pasniedz kopš 2012. gada.

Māra Neikena ir Latvijas Universitātes Kultūras un sociālās antropoloģijas maģistrantūras absolvente. Iepriekš studējusi Sociālo zinātņu fakultātē, kur Erasmus apmaiņas studijās gūta pieredze arī Ģentes Universitātē Beļģijā. Lielākie pētnieciskie projekti, kuros Māra piedalījusies: Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes - Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas; Stiprinot ģimenes, kopienas un attiecības: antropoloģiska pieeja vardarbības izpētē.

Lasītie kursi: Lietu antropoloģija, Dzīvnieki antropoloģijā, Ievads maņu un kustību antropoloģijā, Ievads kultūras un sociālajā antropoloģijā, Etniskās kopienas, Ievads studijās un universitātes resursos.

Pētnieciskās intereses: materialitāte, antrozooloģija, etniskā identitāte.

mara.neikena@lu.lv

Zane Linde-Ozola

Dr.phil., Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes docente. Ieguvusi doktora grādu Līdsas Universitātē, AK, disertācija “Microbiopolitics of human-microbe relationships: hospital-acquired infection control in Latvia”. Pirms tam ieguvusi maģistra un bakalaura grādu socioloģijā ar specializāciju sociālajā antropoloģijā Latvijas Universitātē.

Veiktie pētījumi saistīti ar vardarbības pret bērnu un sievieti novēršanu (situācijas izvērtējumi, politikas analīzes, programmu izvērtējumi un ieteikumi) un nevardarbības praksēm un resursiem ģimenēs un kopienās. Zane veic lietišķos pētījumus, kas saistīti ar COVID19 epidēmiju, infekciju kontroli, piesardzīgu antibiotiku lietošanu, sepses pacientu pieredzes izvērtējumu. Tāpat veikti pētījumi par biotehnoloģijām un biodrošību.

Lasītie kursi: Ķermeņa un medicīnas antropoloģija, Robežu transformācija, Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās.

Pētnieciskās intereses: vardarbība ģimenē novēršana un prevencija; infekciju kontrole, cilvēka-mikrobu attiecības, veselības aprūpes kvalitāte; pacientu drošība.

zane.linde-ozola@lu.lv