Anna Elizabete Griķe

Griķe, Anna Elizabete. 2020. Radot un rādot citādību: Latgales pierobežas reprezentācija. Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas : zinātnisko rakstu krājums. XX, Ekokritikas un biopolitikas prakses literatūrā un kultūrā Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2020 72.-87.lpp. ISBN 9789984149240.

Griķe, Anna Elizabete. 2020. Izvērtējot un pamatojot tradicionālo: gadījuma izpēte Indrā = Evaluating and justifying the traditional: a case study of Indra. Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi : zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās pētniecības centrs Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija, 2020 35.-48. lpp. ISSN 2500-9923.]

Griķe, Anna Elizabete. 2020. Sociocultural inscriptions in a personal name: A case study of name-giving in Latvia. Onoma Vol.54: Young Scholars of Onomastics, p.181-196. DOI: 10.34158/ONOMA.54/2019/10 , URL: onomajournal.org/wp-content/uploads/2020/06/Onoma-54-1.09-Grike-final.pdf ISSN 0078-463X.

Gareth Euan Hamilton

Hamilton, Gareth Euan. Postsocialism. Oxford Bibliographies: Anthropology. DOI: 10.1093/OBO/9780199766567-0178. , URL: www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199766567/obo-9780199766567-0178.xml

Hamilton, Gareth Euan. 2016. Selling, yet still social: Consociational personhood among the self-employed in Eastern Germany. In  Neoliberalism, Personhood, and Postsocialism: Enterprising Selves in Changing Economies, N. Makovicky, London : Taylor and Francis,. P.17-35. DOI: 10.4324/9781315597799-6. , URL: www.scopus.com/record/display.uri ISBN 9781317088967.

Hamilton, Gareth Euan. 2017. Murals as sticking plasters: Improving the image of an eastern German city for visitors and residents. In Murals and Tourism,  London ; New York : Routledge, P.111-127. DOI: 10.4324/9781315547978. , URL: www.routledge.com/Murals-and-Tourism-Heritage

Hamilton, Gareth, Putnina,  Aivita. 2019. Word élite? Latvia, national identity and the pandemic. Allegra lab, URL: allegralaboratory.net/world-elite-latvia-national-identity-and-the-pandemic/ ISSN 2343-0168.

Hamilton, Gareth Euan. Mileiko, Ilze. 2020. A Mediated Tolerance of Violence: An Analysis of Online Newspaper Articles and “Below-the-line” Comments in the Latvian Media. Journal of Interpersonal Violence (December 23). doi.org/10.1177/0886260520983507 , URL: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33356764/ ISSN 0886-2605.

Hamilton, Gareth E. Accepted (2022). Complicated Connections: Ground-Level Travel for a Non-Flying Baltic States Anthropologist from Northern Ireland. Anthropological Journal of European Cultures.

Ilze Mileiko

Mežinska, Signe,  Kalēja, Jekaterina, Mileiko, Ilze, Pečulis, Raitis, Šantare, Daiga, Rovīte, Vita, Civjāne, Liliāna. 2021. Pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: ētiskie un sociālie aspekti. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Humanitārās un sociālās zinātnes 75. sēj., Nr. 1 (2021), 39.-52. lpp. , URL: www.lasproceedings.lv/wp-content/uploads/2021/04/4_Signe-Mezinska.pdf ISSN 1407-0081.

Hamilton, Gareth Euan, Mileiko, Ilze. 2020. A Mediated Tolerance of Violence: An Analysis of Online Newspaper Articles and “Below-the-line” Comments in the Latvian Media. Journal of Interpersonal Violence (December 23). doi.org/10.1177/0886260520983507 , URL: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33356764/ ISSN 0886-2605.

Mežinska, Signe,  Kalēja, Jekaterina, Mileiko, Ilze, Šantare, Daiga, Rovīte, Vita, Civjāne, Liliāna. 2020.  Public awareness of and attitudes towards research biobanks in Latvia. BMC Medical Ethics Vol. 21, N 1 (2020), Article number 65, p.1-11. DOI: 10.1186/s12910-020-00506-1 , URL: bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-020-00506-1 ISSN 1472-6939.

Mežinska, Signe, Mileiko, Ilze. 2019. ‘Women-protective’ language as a tool of exclusion: Debates on oocyte donation in Latvia. European Journal of Women's Studies Vol. 26, N 4, p. 421-434. doi.org/10.1177/1350506818812920., URL: journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1350506818812920 ISSN 1350-5068.

Āboliņa, Līga, Mežs Ilmārs, Mileiko, Ilze. 2019. Demogrāfiskās politikas izaicinājumi un pasākumi dzimstības veicināšanai. In Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi = Population Reproduction and Challenges for Renewal of Society in Latvia. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 253.-264. lpp. DOI: 10.22364/talsai.25 , URL: dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46705 ISBN 9789934184109.

Mileiko, Ilze. Auglība tradicionālajā un mūsdienu kultūrā Latvijā : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai folkloristikas zinātnes nozarē / Ilze Mileiko ; darba vadītāja Ph.D. Aivita Putniņa ; Latvijas Universitāte. [Humanitāro zinātņu fakultāte]. Rīga, 2018. 181 lp.: shēmas, tabulas; 31 cm + Bibliogrāfija: 170.-180. lp., URL: dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/38352/298-62984-Mileiko_Ilze_im09267.pdf

Mileiko, Ilze. 2018. Interdisciplinary Approach between Folkloristic and Social and Cultural Anthropology: the Study of Fertility in Latvia = Интердисциплинарен подход в полето на фолклористката и социалната и културна антропология: изследване на фертилността в Латвия / Ilze Mileiko София : Университетcко издательство Св. Климент Охридски,.  // Насоки в академичното изследване и преподаване по етнология и антропология = Guidelines in academic research and teaching and teaching of ethnology and athropology София: Университетcко издательство Св. Климент Охридски, P.231-238. ISBN 9789540745954.

Mileiko, Ilze. Savas un citu etnisko kopienu raksturojums Daugavpils novada iedzīvotāju dzīvesstāstos. Daugavpils novads. Vietas vērtība : monogrāfisks rakstu krājums / sast.: Janīna Kursīte Rīga : Zinātne, 2018 61.-71.lpp. , URL: www.zinatnesgramatas.lv/lv/daugavpils-novads--vietas-v%C4%93rt%C4%ABba_-monogr%C4%81fisks-rakstu-kr%C4%81jums--sast--jan%C4%ABna-kurs%C4%ABte ISBN 9789934549601.

Mileiko, Ilze. 2016. Socioeconomic in Fertility Discourse: A Latvian Case. New Challenges of Economic and Business Development – 2016: Society, Innovations and Collaborative Economy, May 12-14, 2016, Riga, Latvia: Proceedings Rīga: University of Latvia, 2016 P.511-519. , URL: www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/evf/konferences/konference_2016/Proceedings.pdf ISBN 9789934181405.

Kalēja, Jekaterina, Mileiko, Ilze. 2016. Performing Aging in Post-SovietLatvia. The Anthropology of East Europe Review Vol. 34, N 1: Special Issue: Challenges of Health, Demographic Changes, and Wellbeing in Post-socialist Societies (2016), p.55-73., URL: scholarworks.iu.edu/journals/index.php/aeer/article/view/23053/28954 ISSN 2153-2931.

Artūrs Pokšāns

Putniņa, Aivita, Pokšāns Artūrs, Brants Māris. 2019. Pētījums par procesu atkarību (azartspēļu, sociālo mediju, datorspēļu atkarība) izplatību Latvijas iedzīvotāju vidū un to ietekmējošiem riska faktoriem. Rīga : Veselības ministrija 2019. 157 lpp. , URL: petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/title_file/VM_petij_par_procesu_atkaribu_azartsp_socialo%20mediju_datorsp_atkar_izpl_Latvijas_iedz_vid_un_to_ietekm.pdf ISBN 9789934884511.

Lakševics, Kārlis, Pokšāns Artūrs, Zalāns Kristians. 2018. Falling through the cracks: critical review of the deinstitutionalization process in post-socialist state. Scottish Journal of Residential Child Care.  Vol. 17, N 4 (2018), p. 28-48. , URL: www.celcis.org/files/8115/4506/4259/2018_Vol_17_No_4_Poksans_A_Falling_through_the_cracks.pdf ISSN 1478-1840.

Aivita Putniņa

Putniņa, Aivita, Dace Balode. 2021. (Ne-)redzamās sievietes: dzimte un kalpošana luteriskajā baznīcā. Reliģiski-filozofiski raksti, Nr. 29, [176.]-203. lpp. , URL: dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/55348/RFR_XXIX.pdf ISSN 1407-1908.

Putniņa, Aivita. 2020. Meeting the challenges of the 21st century: Social change and the family. Social Work and Social Sciences Review Vol.21, N 2(2020), p.46-57. , URL: journals.whitingbirch.net/index.php/SWSSR/article/view/1419 ISSN 1746-6105.

Hamilton, Gareth, Putnina, Aivita. 2019. Word élite? Latvia, national identity and the pandemic. Allegra lab, URL: allegralaboratory.net/world-elite-latvia-national-identity-and-the-pandemic/ ISSN 2343-0168.

Putniņa, Aivita. 2019. Partnerattiecības, ģimeņu veidošanās un to stabilitāte. In Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi = Population Reproduction and Challenges for Renewal of Society in Latvia. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 135.-144.lpp. DOI: 10.22364/talsai.14 , URL: dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46705 ISBN 9789934184109.

Putniņa, Aivita, Pokšāns Artūrs, Brants Māris. 2019. Pētījums par procesu atkarību (azartspēļu, sociālo mediju, datorspēļu atkarība) izplatību Latvijas iedzīvotāju vidū un to ietekmējošiem riska faktoriem. Rīga : Veselības ministrija 2019. 157 lpp. , URL: petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/title_file/VM_petij_par_procesu_atkaribu_azartsp_socialo%20mediju_datorsp_atkar_izpl_Latvijas_iedz_vid_un_to_ietekm.pdf ISBN 9789934884511.

Putniņa, Aivita. 2018.  The life and journey of the gender concept in Latvia: some anthropological observations. In Dzimte un tulkošana : rakstu krājums, sast. Irina Novikova Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, P.65-[75]., URL: primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/1078a9j/371KISC_AlephLUA01-000124867 ISBN 9789934183690.

Putniņa, Aivita, Brants, Māris. 2018. Pētījums par pacientu apmierinātību ar veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti. Rīga : Nacionālais veselības dienests 2018. 222 lpp. , URL: petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/title_file/Zinojums_Pacientu_apmierinatiba_ar_veselibas_aprupes_pakalp_kvalitati.pdf ISBN 9789984837468.

Putniņa, Aivita, Skrastiņa, Alise. 2018. Situation analysis of child maltreatment prevention in Latvia.; World Health Organization. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe UN City, 2018. 40 p. , URL: www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/361451/child-maltreatment-prevention-latvia-2018.pdf

Putniņa,  Aivita 2017. An Unlearning of Anthropology. Etnoloska Tribina Vol. 47, N 40 (2017), p.3-85. doi.org/10.15378/1848-9540.2017.40.01. , URL: hrcak.srce.hr/index.php ISSN 0351-1944.

Putniņa,  Aivita, Mežinska, Signe. 2016. Tiesu ētiskais regulējums Latvijā: astoņu gadu pieredzes analīze. Augstākās tiesas biļetens Nr. 13 (2016, oktobris), 48.-55.lpp. , URL: at.gov.lv/lv/par-augstako-tiesu/informativie-materiali/augstakas-tiesas-biletens/ ISSN 1691-810X.

Putniņa,  Aivita, Mežinska, Signe. 2016. Tiesu ētiskā regulējuma izpēte: pētījuma ziņojums. Rīga : Augstākā tiesa, 39 lpp., URL: at.gov.lv/files/uploads/files/9_Tieslietu_padome/Dokumenti/Tiesu%20etiska%20petijuma%20izpete,2016.pdf

Putniņa, Aivita. Imprints of Global and Local Economics: Families and Household Economics in Latvia  New Challenges of Economic and Business Development – 2016: Society, Innovations and Collaborative Economy, May 12-14, 2016, Riga, Latvia : Proceedings Rīga : University of Latvia, 2016 P.564-573 : fig. , URL: www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/evf/konferences/konference_2016/Proceedings.pdf ISBN 9789934181405.

Putniņa, Aivita. 2016. Savas ir kitas šiuolaikiniais požiūriais. Lietuvos Etnologija N 16 [25], p.201-203. , URL: web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail ISSN 1392-4028.

Peculis R, Lace B, Putnina A, Nikitina-Zake L, Klovins J. 2015. HFE-related hemochromatosis risk mutations in Latvian population. Annals of Hematology, February, Volume 94, Issue 2, pp 343-344.

Putniņa, Aivita. 2013. Bioethics and power: Informed consent procedures in post-socialist Latvia. Social Science and Medicine. Apr 3. pii: S0277-9536(13)00209-8. doi: 10.1016/j.socscimed.2013.03.040., pp. 340-344.