Kalendārs maģistra darbu sagatavošanai 2019./2020.studiju gadā/ Calendar of the thesis deliverables

Rudens semestris/ Autumn

Maģistra darba tēmu iesniegšana/ Submission of the thesis title 16.10.2019. līdz plkst. 17.00. Iesniedzot tēmu, jāpievieno plānotā darba apraksts 1 lpp. apjomā/ supllemented with 1 page description

Maģistra darba tēmu un vadītāju apstiprināšana līdz 06.11.2019. / The appointment of the supervisor and reviewer

Pavasara semestris/Spring

Maģistra darba rakstīšanas plāna iesniegšana lietvedei 14.02.2020/ Submission of the thesis writting plan

Maģistra darbu melnrakstu iesniegšana (2 eks.: vadītājam un recenzentam) lietvedei 26.03.2020. līdz plkst. 17.00/ Thesis draft submission to the secretary in paper

Maģistra darbu priekšaizstāvēšana 01.04.2020. / Thesis midterm-review

Iesniegšanas laiku pārcelti: melnraksti jāiesniedz 14.04.; aizstāvēšana 21.04.

Review deadlines extended: drafts submitted on 14.04.; thesis review on 21.04.

Maģistra darbu iesniegšana (2 eks.: vadītājam un recenzentam) lietvedei 02.06.2020.līdz plkst. 17.00./ Submission of paper and electronic copies of thesis to the secretary

Maģistra darbu aizstāvēšana 08.06.2020. / Thesis defence