Kalendārs maģistra darbu sagatavošanai 2019./2020.studiju gadā/ Calendar of the thesis deliverables

Uzmanību! Lūdzu iepazīties ar izmaiņām gala darbu iesniegšanas un eksaminācijas kārtībā:

Lai nodrošinātu sekmīgu 2020. gada pavasara semestra noslēgumu 2019./2020. akadēmiskā gada ietvaros un ievērotu Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosacījumus, organizējot noslēguma pārbaudījumus un gatavojoties noslēguma pārbaudījumiem Latvijas Universitātē (turpmāk – LU), NOTEIKT:

 

Studējošajiem:

  1. sekot līdzi LU Mans portāls informācijai par noslēguma pārbaudījumu organizāciju un termiņiem;
  2. ievērot akadēmisko godīgumu visos noslēguma pārbaudījuma posmos;
  3. noteiktajos termiņos augšupielādēt un nosūtīt dekāna pilnvarotajai personai noslēguma darba elektronisko versiju:
   1. parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai
   2. kā elektronisku kopiju (bez droša elektroniskā paraksta);
  4.  gadījumos, kad noslēguma darbs ir iesniegts kā elektroniska kopija (bez droša elektroniska paraksta), studējošais iesniedz fakultātē  noslēguma darba datorraksta vienu izdrukātu eksemplāru (cietos vākos) pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas atbilstoši dekāna norādījumam;
  5. gadījumos, kad studējošais ārkārtējās situācijas dēļ nevar izstrādāt noslēguma darbu LU noteiktajos termiņos, studējošais līdz 01.05.2020. informē darba vadītāju un iesniedz iesniegumu studiju programmas direktoram par nepieciešamību pagarināt darba iesniegšanas un aizstāvēšanas termiņus vai darba izstrādes pārcelšanu uz rudens semestri, minot noslēguma darba izstrādes kavējošos iemeslus;
  6. gadījumos, kad studējošais nevar attālināti piedalīties noslēguma pārbaudījumos, studējošais vismaz nedēļu pirms noslēguma pārbaudījuma informē par to darba vadītāju vai dekānu.

7. Gadījumos, kad studējošais ārkārtējās situācijas dēļ nav spējis izstrādāt noslēguma darbu noteiktajos termiņos un noslēguma darbu iesniegšanas un aizstāvēšanas termiņi ir pagarināti vai pārcelti uz nākamo semestri, tas nav uzskatāms par akadēmisko parādu (šādā gadījumā par darba aizstāvēšanu netiek piemērota papildu samaksa).

 

In order to provide for the successful completion of the spring semester of the 2019-20 academic year, and for adherence to the provisions of the Cabinet of Ministers Regulation No. 103/2020 (‘On the declaration of a state of emergency’) while organising and taking part in university examinations, it is hereby ORDERED by the University of Latvia (hereinafter ‘LU’) AS FOLLOWS:

Students

  1. [Students must] follow information on the organisation and due dates of final examinations in the LU information system (‘Mans portals’).
  2. [Students must] at all times adhere to principles of academic integrity in the completion of their final examinations
  3. [Students must] upload and send to the person authorized by the dean of their faculty a digital version of their final degree work [e.g. ‘thesis’ or ‘dissertation’] by the set due dates:
   1. signed with a secure electronic signature; or
   2. as a digital copy (without electronic digital signature).
  4.  However, if the final degree work is submitted as a digital copy without secure electronic signature, students must submit their final degree work in printed form (bound with hard covers) to their faculty after the end of the state of emergency following the instructions issued by its dean.
  5. If a student is not able to finish their final degree work by the due dates set by LU due to the state of emergency, the student must inform their supervisor, and also notify their study programme director by 1 May 2020, stating the reasons for the necessity for this postponement of submission dates or alternatively moving the submission and completion of their work to the autumn semester.
  6. If a student is not able to participate in final examinations remotely, they must inform their supervisor or the dean of their faculty at least one week before the final examinations.

7. If a student has not been able to finish the final degree work, and the due dates have been postponed, or the completion thereof has been moved to the next semester due to the state of emergency, this is not to be considered as an academic debt (in this case, there will be no additional fee for the defence of the final degree work).

 

Rudens semestris/ Autumn

Maģistra darba tēmu iesniegšana/ Submission of the thesis title 16.10.2019. līdz plkst. 17.00. Iesniedzot tēmu, jāpievieno plānotā darba apraksts 1 lpp. apjomā/ suplemented with 1 page description

Maģistra darba tēmu un vadītāju apstiprināšana līdz 06.11.2019. / The appointment of the supervisor and reviewer

Pavasara semestris/Spring

Maģistra darba rakstīšanas plāna iesniegšana lietvedei 14.02.2020/ Submission of the thesis writting plan

Maģistra darbu melnrakstu iesniegšana (2 eks.: vadītājam un recenzentam) lietvedei 26.03.2020. līdz plkst. 17.00/ Thesis draft submission to the secretary in paper

Maģistra darbu priekšaizstāvēšana 01.04.2020. / Thesis midterm-review

Iesniegšanas laiku pārcelti: melnraksti jāiesniedz 14.04.; aizstāvēšana 21.04.

Review deadlines extended: drafts submitted on 14.04.; thesis review on 21.04.

Maģistra darbu iesniegšana (2 eks.: vadītājam un recenzentam) lietvedei 08.06.2020.līdz plkst. 17.00./ Submission of paper and electronic copies of thesis to the secretary

Maģistra darbu aizstāvēšana 15.06.2020. / Thesis defence