Kalendārs maģistra darbu sagatavošanai 2020./2021.studiju gadā/ Calendar of the thesis deliverables

Rudens semestris/ Autumn

Maģistra darba tēmu iesniegšana/ Submission of the thesis title 21.10.2020. līdz plkst. 17.00. Iesniedzot tēmu, jāpievieno plānotā darba apraksts 1 lpp. apjomā/ suplemented with 1 page description

Maģistra darba tēmu un vadītāju apstiprināšana līdz 02.11.2020. / The appointment of the supervisor and reviewer

Pavasara semestris/Spring

Maģistra darba rakstīšanas plāna iesniegšana lietvedei 17.02.2021/ Submission of the thesis writting plan

Maģistra darbu melnrakstu iesniegšana (2 eks.: vadītājam un recenzentam) lietvedei 13.04.2021. līdz plkst. 17.00/ Thesis draft submission to the secretary in paper

Maģistra darbu priekšaizstāvēšana 20.04.2021. / Thesis midterm-review

Maģistra darbu iesniegšana (2 eks.: vadītājam un recenzentam) lietvedei 08.06.2021. līdz plkst. 17.00./ Submission of paper and electronic copies of thesis to the secretary

Maģistra darbu aizstāvēšana 15.06.2021. / Thesis defence