Kalendārs noslēguma darbu sagatavošanai 2019./2020. studiju gadam

Rudens semestris

Bakalaura darba tēmu iesniegšana līdz 16.10.2019. plkst. 12:00. Iesniedzot tēmu, jāpievieno plānotā darba apraksts 1 lpp. apjomā
Bakalaura darba tēmu un vadītāju apstiprināšana līdz 6.11.2019.

Pavasara semestris/ Spring

Detalizēta bakalaura darba plāna iesniegšana/ Submission of BA thesis plan 12.02.2020.
Bakalaura darba melnrakstu iesniegšana/ Submission of BA thesis draft  (iesniedz lietvedei 2 eksemplāros: vadītājam un recenzentam, handled in to the secretary in two paper 2 copies for the supervisor and reviewer) 19.03.2020. plkst. 12:00.
Bakalaura darba priekšaizstāvēšana/ BA thesis review 26.03.2020.

Iesniegšanas laiku pārcelti: melnraksti jāiesniedz 16.04.; aizstāvēšana 23.04.

Review deadlines extended: drafts submitted on 16.04.; thesis review on 23.04.


Bakalaura darbu iesniegšana/ Submission of BA thesis (iesniedz lietvedei 2 eksemplāros: vadītājam un recenzentam/ handled in to the secretary in two bounded paper 2 copies for the supervisor and reviewer) 26.05.2020. plkst. 12:00.
Bakalaura darbu aizstāvēšana/ BA thesis defense 01.06.2020.