Kalendārs noslēguma darbu sagatavošanai 2020./2021. studiju gadam

Rudens semestris/ Autumn semester

Bakalaura darba tēmu iesniegšana līdz 19.10.2020 plkst. 12:00. Iesniedzot tēmu, jāpievieno plānotā darba apraksts 1 lpp. apjomā// Submission of BA thesis title and 1 page summary until 19.10.2020 plkst. 12:00. 
Bakalaura darba tēmu un vadītāju apstiprināšana līdz 2.11.2020.// Confirmation of BA thesis topics and supervisors until 2.11.2020.

Pavasara semestris/ Spring semester

Detalizēta bakalaura darba plāna iesniegšana/ Submission of detailed BA thesis plan 17.02.2021.
Bakalaura darba melnrakstu iesniegšana/ Submission of BA thesis draft  (iesniedz lietvedei 2 eksemplāros: vadītājam un recenzentam, handed in to the secretary in two paper 2 copies for the supervisor and reviewer) 6.04.2021. plkst. 12:00.
Bakalaura darba priekšaizstāvēšana/ BA thesis review 12.04.2021.

Bakalaura darbu iesniegšana/ Submission of BA thesis (iesniedz lietvedei 2 eksemplāros: vadītājam un recenzentam/ handled in to the secretary in two bound paper 2 copies for the supervisor and reviewer) 31.05.2021. plkst. 12:00.

Bakalaura darbu aizstāvēšana/ BA thesis defense 07.06.2021.