Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Bakalaura studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
31.08.2016

Programma ir izveidota 2009. gadā un ir pirmā bakalaura līmeņa studiju programma kultūras un sociālajā antropoloģijā Latvijā.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot tautsaimniecībai antropoloģijas speciālistus ar antropoloģijas zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju kopumu, kas sniedz pamatu tālākai akadēmiskai darbībai vai profesionālajai karjerai uzņēmējdarbībā, valsts pārvaldē, starptautiskās institūcijās un nevalstiskajā sektorā. Programma nav vērsta uz šauru akadēmisku nišu, bet sadarbībā ar citām LU studiju programmām piedāvā starpdisciplināru skatījumu uz pasauli, attīsta analīzes un viedokļa formulēšanas spējas. Programmas piedāvātās zināšanas ir orientētas uz Baltijas jūras reģiona politikas, ekonomikas un kultūras procesiem, bet studiju laikā students ar patstāvīgo darbu un pasniedzēju atbalstu var attīstīt kompetenci sev interesējošā pētnieciskā virzienā.

Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura studiju programmas apjoms ir 120 kredītpunkti. Šo studiju programmu ir paredzēts īstenot pilna laika klātienes studiju formā sešu studiju semestru laikā. Studiju programma sastāv no trīs daļām. Obligātā daļa (A) ir 68 kp. To veido vispārējie Latvijas Universitātes pamatstudiju kursi (10 kp), nozares pamatstudijas (46 kp) un patstāvīgais pētnieciskais darbs (kursa darbs 2 kp un bakalaura darbs 10 kp). Ierobežotās izvēles daļa (B) ir 46 kp. Izvēles kursu apjomu veido četri moduļi politikas un pārvaldības antropoloģijā, ekonomikas un uzņēmējdarbības antropoloģijā, reliģijas antropoloģijā, kultūras un sabiedrības procesu antropoloģijā, no kuriem students izvēlas divus, kuros vēlas specializēties. Brīvās izvēles daļa (C) ir 6 kp. To students veido pats.

 
Studiju programmas struktūra atrodama šeit.